Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych
zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

20 Luty 2024 r. | godzina 22:24
PL | EN

Zbiornik wodny na rzece Promnik

Zbiornik wodny na rzece Promnik

Festiwal akordeonistów

Festiwal akordeonistów

Statut Miasta

08 Listopad 2013 r. | godzina 10:17

 

STATUT MIASTA ŁASKARZEWA

 

Tekst jednolity

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Statut miasta Łaskarzew , zwanego dalej „miastem” , określa w szczególności :

1)     ustrój miasta Łaskarzew,

2)     organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów miasta,

3)     zasady i tryb działania poszczególnych komisji, Rady,

4)     zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych miasta oraz ich uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta,

5)     zasady działania klubów radnych .

 1. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o „ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806).
 2. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o „Radzie” oraz „Burmistrzu” lub „Zastępcy Burmistrza” rozumie się przez to odpowiednio „Radę Miasta Łaskarzew” oraz „Burmistrza Miasta Łaskarzewa” lub „Zastępcę Burmistrza Miasta Łaskarzewa” .

§ 2.

 1. Miasto położone jest w Powiecie Garwolin, w Województwie Mazowieckim i obejmuje obszar 15,35 km2.
 2. Granice terytorialne miasta określa mapa.

§ 3.

 1. W celu wykonywania zadań miasto może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
 2. Wykaz istniejących jednostek organizacyjnych miasta zawiera załącznik nr 1 do statutu .
 3. 3.     Miasto oraz inne miejskie osoby prawne nie mogą prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej chyba, że odrębne  ustawy tak stanowią.

§ 4.

 1. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości miasta następuje w drodze  współdziałania międzygminnego.               
 2. Miasto dla wspólnego realizowania zadań publicznych może przystąpić do związku międzygminnego.
 3. 3.      Miasto może zawierać porozumienia z inną gminą w celu powierzenia jej określonych zadań publicznych.

ROZDZIAŁ II

WŁADZE I ORGANY MIASTA

§ 5.

 1. Najwyższą władzę miasta w sprawach objętych jego zakresem działania stanowi wspólnota samorządowa .
 2. Wspólnota samorządowa podejmuje rozstrzygnięcia :

1)     w głosowaniu :

a)     podczas wyborów powszechnych,

b)    podczas referendum,

2) za pośrednictwem organów miasta .

 1. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów i referendum określają odrębne przepisy.

§ 6.

 1. Organami miasta są:

1)     Rada,

2)     Burmistrz.

 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym miasta.
 2. Rada składa się z 15 radnych wybieranych w wyborach powszechnych.
 3. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.
 4. Burmistrz jest organem wykonawczym miasta.

§ 7.

 1. Działalność organów miasta jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać tylko z ustaw.
 2. Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych, w tym protokoły posiedzeń Rady i komisji Rady oraz uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza udostępnia się w godzinach pracy urzędu miasta na pisemny wniosek osoby zainteresowanej po uprzednim dokonaniu wpisu w rejestrze osób wnioskujących o udostępnienie dokumentów. Rejestr prowadzi wyznaczony przez Burmistrza pracownik urzędu miasta.
 3. Przeglądanie dokumentów odbywa się w obecności pracownika urzędu. Osoba zainteresowana ma prawo dokonywania notatek z udostępnionych dokumentów.

ROZDZIAŁ III

RADA MIASTA

§ 8.

 Do wyłącznej i niezbywalnej kompetencji Rady Miasta należy:

 1. uchwalenie Statutu  Miasta,
 2. powoływanie i odwoływanie na wniosek Burmistrza;

a)     Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu,

 1. uchwalanie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta,
 2. uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 3. uchwalenie programów gospodarczych,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych  w odrębnych ustawach,
 5. ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Miasta, przekraczających zakres Burmistrza dotyczących:
  1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, wyłącznie za zgodą Rady Miasta,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miasta,
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji,
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
  9. ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń przez Burmistrza w roku budżetowym,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
  11. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
  12. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
  13. nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta,
  14. podejmowanie uchwał w przedmiocie zaskarżania do NSA rozstrzygnięć organów nadzoru dotyczących uchwał Rady Miasta,
  15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miasta.

§ 9.

 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady.
 2. Wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących odbywa się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady , w głosowaniu tajnym.
  1.  Zadaniem przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
 3. Przewodniczący Rady może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego Rady.

5.  Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

§ 10.

 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego.
 2. Sesje zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Podczas sesji Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.
 4. Sesja Rady odbywa się podczas jednego posiedzenia. Jeżeli zachodzi konieczność kontynuacji obrad rozpatrywanie spraw może być przełożone na następne posiedzenie.
 5. Posiedzenie nie powinno trwać dłużej niż 8 godzin, a porządek obrad nie powinien zawierać więcej niż 15 punktów. Po tym czasie każdy radny może zgłosić wniosek o przerwanie posiedzenia i przeniesienie dalszego ciągu sesji na inny termin.
 6. W razie zgłoszenia wniosku o którym mowa w ust.5, przewodniczący przerywa obrady, ustalając termin kolejnego posiedzenia.

§ 11.

 1. Sesje Rady odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sesjami zwyczajnymi są sesje umieszczone w planach pracy Rady, a zwołane przez przewodniczącego z zachowaniem 8 - dniowego terminu zawiadomienia.
 3. Sesjami nadzwyczajnymi są sesje zwoływane bez zachowania terminu określonego w ust.2.

§ 12.

 1. Plan pracy przygotowuje przewodniczący Rady przy współudziale przewodniczących stałych komisji i przedstawia Radzie do uchwalenia na ostatniej w roku zwyczajnej sesji Rady.
 2. Rada może w ciągu roku dokonać zmian i uzupełnić plan pracy.

§ 13.

 1. Przewodniczący Rady zwołuje nadzwyczajne sesje Rady na wniosek:

1)     Burmistrza,

2)     grupy co najmniej 5 radnych ,

3)     klubu radnych .

 1. Przewodniczący wysyła zawiadomienia o sesji w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1. Termin sesji nie może być późniejszy niż 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 13a.

 1. Rada może odbywać wspólne sesje lub komisje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
 2. Wspólne sesje lub komisje organizują przewodniczący rad lub komisji zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji lub komisji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 14.

 1. Projekt porządku obrad, miejsce, termin oraz godzinę rozpoczęcia sesji ustala przewodniczący Rady.
 2. Przygotowanie materiałów na sesje Rady jak również obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Burmistrz przy pomocy Biura Obsługi Rady.

§ 15.

 1. Przewodniczący wysyła zawiadomienia o zwyczajnych sesjach Rady na 8 dni przed terminem sesji.
 2. Zawiadomienia o terminach sesji poświęconej uchwalaniu budżetu oraz rozpatrzeniu sprawozdań z ich wykonania, przewodniczący wysyła  co najmniej na 14 dni przed terminem sesji .
 3. Wraz z zawiadomieniem radnym dostarcza się porządek obrad, projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.
 4. Zawiadomienie o miejscu, terminie oraz problematyce obrad podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu miasta oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej miasta.
 5. W razie niedotrzymania terminu wysłania zawiadomienia o terminie sesji Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy jej termin. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego nie później, niż przed przyjęciem porządku obrad.

§ 16.

Przewodniczący Rady, w porozumieniu z Burmistrzem, ustala listę osób zaproszonych na sesję.

§ 17.

 1. W lokalu, w którym odbywa się posiedzenie należy zapewnić miejsca dla radnych, a także miejsca dla publiczności.
 2. Radni , w miarę możliwości , winni zajmować stałe miejsca na sali obrad.
 3. Przewodniczący Rady decyduje o zajęciu miejsca przy stole prezydialnym przez inne osoby.
 4. Sesje Rady są jawne .
 5. Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte obowiązkiem wyłączenia jawności z mocy odrębnej ustawy, jawność sesji lub jej części zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych.

§ 18.

 1. Sesje Rady są jawne .
 2. Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte obowiązkiem wyłączenia jawności z mocy odrębnej ustawy, jawność sesji lub jej części zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych.

§ 19.

Sesję otwiera, przewodzi jej i zamyka przewodniczący Rady, a w razie gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w prowadzeniu obrad - wiceprzewodniczący.

§ 20.

 1. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu sesji przewodniczący Rady zarządza wybór sekretarza obrad.
 2. Rada dokonuje wyboru sekretarza obrad zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Sekretarz nadzoruje prowadzenie protokołu obrad, a także wykonuje inne czynności zlecone przez przewodniczącego Rady.

§ 21.

 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego formuły „otwieram sesję Rady Miasta Łaskarzewa”.
 2. Po otwarciu sesji przewodniczący stwierdza quorum.

§ 22.

 1. Przewodniczący przedstawia Radzie  porządek obrad.
 2. Na początku sesji każdy radny i Burmistrz może wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad. Rada może wprowadzić zmiany lub uzupełnienia w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 23.

 1. W porządku obrad każdej zwyczajnej sesji Rady przewiduje się:

        1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

        2) zgłaszanie przez radnych interpelacji i wniosków,

        3) sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami, w tym o wykonaniu uchwał Rady, których termin realizacji upłynął\

        4) krótką informację przewodniczącego Rady o jego działaniach podejmowanych między sesjami.

 1. 2.     Radny może zapoznać się z protokołem z sesji w biurze obsługi Rady.

§ 24.

 1. Interpelacje i wnioski składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym powinny być one sformułowane jasno i zwięźle.
 2. Odpowiedzi na interpelacje udziela: przewodniczący Rady, przewodniczący komisji, Burmistrz lub jego Zastępca, bądź wyznaczony przez Burmistrza pracownik urzędu miasta.
 3. W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjaśnienie winno być udzielone pisemnie w terminie 7 dni.
 4. Interpelacje mogą być składane również na piśmie na ręce przewodniczącego Rady w czasie sesji lub między sesjami. Odpowiedź na pisemną interpelację radnego winna być udzielona w terminie 7 dni.
 5. Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi  na jego interpelację do porządku obrad.

§ 25.

 1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów obrad.
 2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może, za zgodą Rady udzieloną bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, dokonać zmian w kolejności poszczególnych punktów porządku obrad.

§ 26.

 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad.
 2. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodniczący może przywołać go „do rzeczy” , a po dwukrotnym przywołaniu odebrać mu głos.
 3. Jeżeli wystąpienie albo zachowanie radnego w sposób oczywisty  zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując jednocześnie odnotowanie tego faktu w protokole.
 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i publiczności.
 5. Po uprzednim upomnieniu przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 27.

 1. Przewodniczący Rady udziela głosu na sesji według kolejności zgłoszeń.
 2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być, w szczególności sprawy dotyczące:

1)   stwierdzenia quorum,

2)   wycofania określonego punktu z porządku obrad,

3)   zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

4)   zamknięcia listy mówców,

5)   imiennego głosowania,

6)   powtórzenia głosowania, którego wynik budzi wątpliwości,

7)   zamknięcia listy kandydatów przy wyborach,

8)   zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały lub wycofania projektu,

9)   przestrzegania porządku obrad,

10)    przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia.

 1. Wnioski o charakterze formalnym przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie poza kolejnością.
 2. Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący udziela głosu:

1)  Burmistrzowi lub jego Zastępcy,

       2)  radcy prawnemu lub rzeczoznawcy w celu wyjaśnienia wątpliwości w rozważanej sprawie.

§ 28.

 1. Czas wystąpienia mówcy, nie powinien przekraczać 5 minut. W trakcie dyskusji nad danym punktem porządku obrad powtórne wystąpienie nie może przekraczać 2 minut.
 2. Powyższe ograniczenia nie dotyczą zapytań i interpelacji.

§ 29.

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję słowami: „zamykam sesję Rady Miasta Łaskarzewa”.
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 30.

1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien w szczególności zawierać

1)   numer, datę i miejsce posiedzenia,

2)   nazwisko przewodniczącego, sekretarza oraz protokolanta,

3)   stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

4)   imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady, z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

5)   stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

6)   zatwierdzony porządek obrad,

7)   przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji, tekst zgłoszonych i przyjętych wniosków oraz wypowiedzi uczestników dyskusji zgłoszonych do protokołu,

8)   przebieg głosowania z  wyszczególnieniem: liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się”, a także wskazaniem radnych nie uczestniczących w głosowaniu (nieobecność chwilowa),

9)   czas trwania sesji,

     10)  podpis przewodniczącego, sekretarza oraz osoby sporządzającej protokół.

2.  Przebieg obrad jest rejestrowany na taśmach magnetycznych, które służą jako materiał

pomocniczy przy sporządzaniu protokołu i przechowywane są przez okres 6-ciu miesięcy.

 1. Do protokołu dołącza się:

1)     listę obecności radnych ,

2)     listę gości zaproszonych,

3)     uchwały podjęte przez Radę,

4)     inne dokumenty złożone  na ręce przewodniczącego w trakcie obrad.

 1. Projekt protokołu z sesji Rady wykłada się do wglądu radnych, w Urzędzie Miasta, na 7 dni przed planowaną następną sesją.
 2. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu w przerwie między sesjami, jednak nie później niż do przyjęcia protokołu przez Radę .
 3. O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień decyduje przewodniczący Rady po  uprzednim wysłuchaniu protokolanta i sekretarza obrad oraz przesłuchaniu nagranej taśmy.
 4. Radny, którego wnioski nie zostały uwzględnione może przedłożyć je na sesji. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku decyduje Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 5. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
 6. Każdy ma prawo wglądu do protokołów z jawnych części sesji Rady.

PROCEDURA GŁOSOWANIA

§ 31.

 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący przy pomocy sekretarza obrad.
 3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący Rady.

§ 32.

 1. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych.
 2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady .
 3. Rada każdorazowo ustala sposób głosowania .
 4. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je odczytując kolejno nazwiska  radnych z listy obecności.
 5. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania.
 6. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji Rady. Karty przechowuje się w odpowiednio zabezpieczonej kopercie.
 7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głosowanie tajne powtarza się jeszcze raz.

§ 33.

 1. W głosowaniu imiennym przewodniczący wyczytuje kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy wstają i ustnie stwierdzają czy oddają głos ,,za” lub ,,przeciw” lub ,,wstrzymujący się”
 2. Wniosek o głosowaniu imiennym może wnieść radny lub Klub Radnych.

§ 34.

 1. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
 2. W pierwszej kolejności przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
 3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej ogłasza zamknięcie listy i zarządza głosowanie .

§ 35.

 1. W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Rada może dokonać reasumpcji głosowania.
 2. Wniosek o reasumpcję głosowania może być zgłoszony wyłącznie bezpośrednio po ogłoszeniu wyników głosowania na  sesji, na której odbyło się głosowanie.
 3. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego.

§ 36.

 1. Zwykła większość głosów jest to więcej głosów „za” niż głosów „przeciw”.   
 2. Głosowanie bezwzględną większością oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
 3. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
 4. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
 5. 5.    Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

UCHWAŁY

§ 37.

 1. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga w drodze uchwał.
 2. Uchwały są odrębnymi dokumentami , z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokole z sesji.

§ 37a.

Oprócz uchwał Rada może podejmować:

 1. Postanowienia proceduralne.
 2. Deklaracje - zawierające zobowiązanie się do określonego postępowania.
 3. Oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie.
 4. Opinie- zawierające oświadczenie wiedzy oraz oceny.

§ 38.

 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje radnym, komisjom, klubom radnych i Burmistrzowi.
 2. Skreślony
 3. Na wnioskodawcy projektu uchwały ciąży obowiązek przygotowania uzasadnienia, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji i ewentualnych źródłach finansowania.

§ 39.

 1. Właściwe komisje opiniują projekty uchwał przygotowywane przez Burmistrza.
 2. Projekty uchwał przygotowywane przez komisje opiniuje Burmistrz, a także inne komisje, jeśli projekty dotyczą ich sfery działalności przedmiotowej.
 3. Projekty uchwał przygotowywane przez grupę radnych lub klub radnych, opiniują właściwe komisje i Burmistrz.

§ 40.

 1. Podmioty wyrażające opinię wnioskują:

   1)  przyjęcie projektu bez poprawek ,

      2)  przyjęcie projektu z określonymi poprawkami,

3)  odrzucenie projektu .

 1. Upoważnionymi do przedstawienia wniosków na sesji są odpowiednio Burmistrz, jego zastępca lub osoba wskazana przez Burmistrza oraz przewodniczący danej komisji bądź wskazany przez niego członek komisji.

§ 41.

Projekty uchwał i wnoszone do nich poprawki są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

§ 42.

W sprawach nie cierpiących zwłoki ujętych w porządku obrad, Rada może podejmować uchwały, których projekty nie spełniają wymogów określonych w § 39.

§ 43.

 1. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób czytelny i zawierać przede wszystkim:

1)     datę i tytuł oraz kolejny numer,

2)     podstawę prawną,

3)     postanowienia merytoryczne,

4)     określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz organów sprawujących nadzór nad ich wykonaniem,

5)     termin wejścia w życie uchwały, ewentualny czas jej obowiązywania.

 1. W uchwałach podaje się numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi), rok podjęcia uchwały.

§ 44.

Uchwałę podpisuje przewodniczący Rady lub wiceprzewodniczący, jeżeli prowadził sesję.

§ 45.

 1. Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami sesji w biurze obsługi Rady
 2. Odpisy uchwał przekazywane są Burmistrzowi do wykonania .

§ 46.

 1. Burmistrz przedkłada wojewodzie uchwały Rady w terminie 7 dni od ich podjęcia. Uchwały w sprawie przepisów porządkowych Burmistrz przekazuje w ciągu 2 dni od ich podjęcia.
 2. Burmistrz przesyła przepisy porządkowe do wiadomości sąsiednim gminom i Staroście Powiatu  następnego dnia po ich ustanowieniu.
 3. Uchwałę budżetową i uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej, Burmistrz jest zobowiązany przedłożyć w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.
 4. Uchwały wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
 5. Uchwały podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego przesyłane są do publikacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnej ustawie.

ROZDZIAŁ IV

RADNI

§ 47.

 1. Radni składają na pierwszej sesji po wyborach Rady następujące ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego miasta i jego mieszkańców”. Po wypowiedzeniu powyższych słów radny może dopowiedzieć formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”.
  1. Z chwilą złożenia ślubowania radny nabywa uprawnienia związane z wykonaniem mandatu.

§ 48.

1.   Radni pełnią dyżury w siedzibie Rady w terminie podanym do wiadomości publicznej.

2.   Radni mają obowiązek  utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami miasta przez:

 1) informowanie mieszkańców o stanie miasta ,

 2) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady ,

 3) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,

 4) informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie ,

 5) przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg mieszkańców miasta.

§ 49.

 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 2. Radny powinien w razie niemożności uczestniczenia w sesji lub posiedzeniu komisji, powiadomić z wyprzedzeniem o swojej nieobecności, odpowiednio przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.
 3. Skreślony
 4. Radni są zobowiązani do czynnego udziału w posiedzeniach Rady oraz komisji do których zostali wybrani.
 5. Zmiana składu osobowego komisji może nastąpić:

1)     w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pracy w komisji,

2)     na uzasadniony wniosek przewodniczącego komisji,

3)     na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady.

§ 50.

 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o wyrażenie zgody na rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
 2. Komisja powołana w trybie ust.1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu Rady.
 3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada wysłuchuje radnego.
 4. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

ROZDZIAŁ V

BURMISTRZ MIASTA

§ 51.

 1. Do zadań Burmistrza należy, w szczególności:

1)   przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2)   określanie sposobu wykonania uchwał Rady,

3)   przygotowywanie projektów budżetu,

4)   wykonywanie budżetu,

5)   gospodarowanie mieniem  komunalnym miasta

6)   zatrudnianie i zwalnianie kierowników  jednostek organizacyjnych miasta,

7)   przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady,

8)   przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej miasta,

9)   informowanie mieszkańców miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,

10)    prowadzenie spraw w zakresie zarządu majątkiem miasta, w tym zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę,

11) nadzór nad prawidłowym rozpatrywaniem ofert przez komisję przetargową zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

12)    powierzanie prowadzenia określonych spraw miasta w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Miasta,

13)    wydawanie zarządzeń porządkowych, w zakresie określonym w odrębnych przepisach,

14)    współdziałanie z instytucjami i organami mającymi swoją siedzibę na terenie miasta,

15)    udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych miasta pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek,

16)    dokonywanie zmian w budżecie miasta w zakresie dotacji celowych.

2.  W realizacji zadań własnych miasta Burmistrz podlega wyłącznie Radzie.

§ 52.

Oświadczenia woli w imieniu miasta składa jednoosobowo Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza samodzielnie lub wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.

§ 53.

Burmistrz składa Radzie na każdej sesji sprawozdanie z wykonania uchwał.

§ 54.

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje miasto na zewnątrz.

§ 55.

1.     Burmistrz przyjmuje interesantów w dniach i godzinach ustalonych w regulaminie organizacyjnym urzędu miasta.

 1. Dni i godziny przyjęć interesantów Burmistrz podaje do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

§ 56.

 1. Rada ustala wysokość wynagrodzenia dla Burmistrza. Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez komisję finansowo- budżetową.
 2. Burmistrz ustala wysokość wynagrodzenia oraz warunki pracy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Miasta i Skarbnika.
 3. Burmistrz wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu Miasta.
ROZDZIAŁ VI

KOMISJE RADY

§ 57.

Wewnętrznymi pomocniczymi organami Rady są komisje:

 1. stałe,
 2. doraźne.

§ 58.

Powołuje się następujące stałe komisje Rady :

 1. Komisja Budżetu, Finansów i Planowania.
 2. Komisja Rewizyjna.
 3. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Budownictwa i Mieszkalnictwa, Przemysłu oraz Handlu i Usług.
 4. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
 5. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury, Zdrowia i Sportu.

§ 59.

 1. W skład stałych komisji Rady wchodzą radni.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi co najmniej 3 radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów .
 3. W skład poszczególnych komisji stałych Rady nie mogą wchodzić osoby nie będące radnymi.
 4. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.
 5. Przewodniczący komisji mogą zapraszać do udziału w pracach komisji osoby spoza Rady w sprawach objętych porządkiem obrad. 

§ 60.

 1. Radny może być członkiem nie więcej niż 3 komisji stałych.
 2. Skreślony.
 3. Radny może brać udział w posiedzeniu komisji stałych, których nie jest członkiem bez prawa udziału w głosowaniu.

4.   Radny może pobierać diety nie więcej niż z dwóch komisji stałych i jednej komisji doraźnej.

§ 61.

Rada może tworzyć ze swojego grona komisje doraźne do wykonywania określonych zadań określając ich skład i zakres ich działania .

§ 62.

Do zadań komisji należy, w szczególności:

 1. opiniowanie projektów uchwał Rady oraz dokonywanie oceny wykonania uchwał w zakresie działania komisji,
 2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 3. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, przewodniczącego Rady, członków komisji oraz Burmistrza,
 4. zgłaszanie Radzie wniosków w sprawach objętych zakresem działania komisji,
 5. badanie terminowości załatwiania skarg i wniosków przez Burmistrza i jednostki organizacyjne miasta.

§ 63.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy, w szczególności:

1)     kontrola działalności Burmistrza oraz jednostek organizacyjnych miasta,

2)     opiniowanie wykonania budżetu,

3)     występowanie do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi,

4)     rozpatrywanie postanowień sygnalizacyjnych przewodniczącego Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

5)     wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zleconych przez Radę,

§ 64.

Komisja Rewizyjna podejmuje kontrole:

1)     zgodnie z planem pracy zatwierdzanym przez Radę,

2)     zlecone przez Radę,

3)     z własnej inicjatywy.

§ 65.

Rada zlecając Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia .

§ 66.

Komisja Rewizyjna wykonuje swe zadania w formie przeprowadzania kontroli i wyrażania opinii.

§ 67.

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kierując się kryteriami:

1)     legalności,

2)     gospodarności,

3)     rzetelności.

§ 68.

 1. Przewodniczący komisji zawiadamia Burmistrza lub kierownika jednostki kontrolowanej co najmniej na 7 dni przed terminem kontroli.
 2. W uzasadnionych przypadkach komisja może przeprowadzić kontrolę bez uprzedniego zawiadomienia.

§ 69.

 1. Kontrolę przeprowadza wyłoniony z członków komisji zespół kontrolny, w godzinach pracy jednostki kontrolowanej .
 2. Członkowie zespołu kontrolnego działają na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez przewodniczącego Rady.
 3. Upoważnienie zawiera :

1)     imiona i nazwiska członków zespołu kontrolnego,

2)     termin,

3)     przedmiot,

4)     zakres prowadzonej kontroli.

§ 70.

Zespół kontrolny (komisja) uprawniony jest do:

1)     wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,

2)     wglądu do akt i innych dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością,

3)     zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,

4)     żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz kopii dokumentów w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,

5)     przyjmowania oświadczeń  od pracowników kontrolowanej jednostki.

§ 71.

 1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
 2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny jest zobowiązany do przestrzegania:

1)     przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki,

2)     przepisów o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi tajemnicę państwową i służbową w zakresie obowiązującym w jednostce kontrolowanej,

3)     działalność zespołu kontrolnego (komisji) nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.

§ 72.

Zadaniem zespołu kontrolnego (komisji) jest:

1)      rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,

2)      ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

3)      wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.

§ 73.

 1. Z przebiegu kontroli zespół (komisja) sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie zespołu kontrolnego (komisji) oraz kierownik jednostki kontrolowanej .
 2. W protokole ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak również osiągnięcia i przykłady dobrej pracy.
 3. Protokół powinien ponadto zawierać:

1)     nazwę jednostki kontrolowanej oraz główne dane osobowe kierownika,

2)     imiona i nazwiska osób kontrolujących,

3)     określenie zakresu przedmiotu kontroli,

4)     czas trwania kontroli,

5)     ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej,

6)     wykaz załączników.

4. Protokół sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dla jednostki kontrolowanej, przewodniczącego Rady oraz Komisji Rewizyjnej i Burmistrza.

§ 74.

 1. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli komisja kieruje do jednostki kontrolowanej oraz Burmistrza wystąpienia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wyciagnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości.
 2. Komisja informuje przewodniczącego Rady o wynikach kontroli zleconych przez Radę.

§ 75.

 1. Wyniki swoich działań komisja przedstawia Radzie w formie sprawozdania.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać:

1)     zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

2)     wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,

3)     wnioski o podjęcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości.

§ 76.

1.  Do zadań Komisji Budżetu Finansów i Planowania należy w szczególności:

1)     analiza i ocena wykonania budżetu,

2)     analiza rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych miasta,

3)     sprawy związane z emisją obligacji,

4)     opiniowanie projektu budżetu miasta,

5)     opiniowanie projektów budżetu i planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta,

6)     opiniowanie wydatkowania środków z rezerw celowych,

7)     opiniowanie wydatkowania środków finansowych z rezerwy budżetowej,

8)     opracowywanie wniosków do budżetu,

9)     opiniowanie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych,

10)  ustalanie propozycji cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami .

2.  Do zadań Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Budownictwa i Mieszkalnictwa,  

Przemysłu oraz Handlu i Usług należą w szczególności sprawy związane z:

      1)   aktywizacją rynku pracy,

      2)   architekturą i budownictwem,

3)   ciągami komunikacyjnymi (np.: drogi, ulice, place, mosty, itp.)

4)     geodezją i kartografią,

5)     gospodarką nieruchomościami i wywłaszczaniem nieruchomości,

6)     planowaniem przestrzennym,

7)     planowaniem rozwoju miasta oraz rozbudową i modernizacją infrastruktury miejskiej,

8)     planowaniem stref ochronnych,

9)     prawem wodnym,

10)  prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie miasta,

11)  scalaniem i wymianą gruntów,

12)  wydobywaniem kopalin pospolitych,

13)  promocją miasta,

14)  wynajmem lokali mieszkalnych i dodatkami mieszkaniowymi,

15)  remontami budynków komunalnych,

16)  utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej.

 1. Do zadań Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska należą w szczególności sprawy związane z:

1)     bezpieczeństwem imprez masowych,

2)     bezpieczeństwem w zakresie łowiectwa,

3)     czytelnym nazewnictwem ulic,

4)     obroną cywilną,

5)     ochroną przeciwpowodziową,

6)     ochroną przeciwpożarową,

7)     ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego,

8)     ochroną sanitarną,

9)     opiniowaniem wniosków o nadanie zaszczytnych tytułów „ Honorowego Obywatela Miasta Łaskarzewa” i „Zasłużonego dla Miasta Łaskarzewa”,

10)  organizacją ruchu drogowego,

11)  oświetleniem dróg,

12)  współpracą z organizacjami pozarządowymi,

13)  zwalczaniem klęsk żywiołowych,

14)  gospodarką odpadami,

15)  ochroną gruntów rolnych i leśnych,

16)  ochroną środowiska i przyrody,

17)  ochroną weterynaryjną,

18)  utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej,

19)  współpracą ze wspólnotą gruntową,

20)  współpracą z izbą rolniczą,

21)  gospodarką wodną, zaopatrzeniem w wodę i kanalizację, energię elektryczną i paliwami gazowymi.

 1. Do zadań Komisji Spraw Społecznych Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu należą, w szczególności sprawy związane z:

1)     bibliotekami,

2)     kulturą,

3)     kulturą fizyczną i turystyką,

4)     muzeami,

5)     ochroną zdrowia,

6)     edukacją oświatową i publiczną

7)     pomocą społeczną,

8)     wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

9)     zabytkami,

10)  zapobieganiem narkomanii,

11)  zbiórkami publicznymi,

12)  zwalczaniem chorób zakaźnych,

13)  polityką prorodzinną,

14)  wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej,

15)  promocją gminy, miasta,

16)  współpracą z organizacjami pozarządowymi,

17)  współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

§ 77.

Skład osobowy komisji ustala Rada w drodze uchwały na podstawie zgłoszeń złożonych przez radnych .

§ 78.

 1. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego komisji przewodniczący Rady .
 2. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i  wiceprzewodniczącego  komisji.
 3. Komisja powołuje i odwołuje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym większością głosów, powiadamiając o tym przewodniczącego Rady i Burmistrza.
 4. Radny może przewodniczyć tylko jednej stałej komisji Rady.

§ 79.

 1. Komisje działają na podstawie rocznych planów pracy zatwierdzanych przez Radę najpóźniej na pierwszej sesji w nowym roku kalendarzowym.
 2. Rada może zlecić komisji dokonanie uzupełnień w planach pracy.
 3. Komisje zgodnie z planami pracy odbywają posiedzenia, na których rozpatrują sprawy należące do ich właściwości oraz podejmują rozstrzygnięcia uchwalając stosowne opinie i wnioski.
 4. Komisje odbywają posiedzenia w celu rozpatrzenia ważnych problemów nie wynikających z planu pracy komisji.
 5. Komisje składają Radzie roczne sprawozdania ze swej działalności.

§ 80.

 1. Komisje obradują na posiedzeniach, którymi kieruje przewodniczący komisji lub wiceprzewodniczący komisji .
 2. Do trybu pracy komisji stosuje się odpowiednio przepisy statutu dotyczące zwoływania sesji i trybu pracy Rady z tym, że posiedzenie komisji przewodniczący zwołuje z zachowaniem 5- dniowego terminu zawiadomienia. Dopuszcza się możliwość zawiadamiania telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przepisy dotyczące uprawnień i obowiązków przewodniczącego Rady stosuje się odpowiednio do przewodniczących komisji.
 3. Obrady są prawomocne jeżeli w posiedzeniu komisji uczestniczy 50% członków komisji.
 4. Posiedzenia komisji odbywają się bez względu na liczbę osób uczestniczących w obradach.
 5. 5.     Dla przyjęcia wniosków komisji niezbędny jest udział w głosowaniu co najmniej 50% członków składu komisji.

§ 81.

 1. Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne, którym przewodniczy jeden z przewodniczących komisji wybrany na początku posiedzenia.
 2. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący  jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu
 3. Do wspólnych posiedzeń stosuje się odpowiednio postanowienia § 80 ust 2-5.
 4. Na wniosek dwóch przewodniczących Komisji Przewodniczący Rady zwołuje wspólne posiedzenie wszystkich przewodniczących Komisji wraz z Burmistrzem.

ROZDZIAŁ VII

KLUBY RADNYCH

§ 82.

 1. Radni w liczbie co najmniej trzech mogą tworzyć kluby radnych.
 2. Z chwilą ukonstytuowania się klubu, jego przewodniczący informuje o tym fakcie w formie pisemnej przewodniczącego Rady, podając nazwę klubu oraz skład osobowy potwierdzony podpisami członków.
 3. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów radnych.
 4. W czasie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad sesji, przedstawiciele klubów mają prawo głosu w imieniu klubu, po zgłoszeniu wystąpienia najpóźniej przed rozpoczęciem dyskusji nad danym punktem porządku obrad.
 5. Przewodniczący Rady na wniosek przewodniczącego klubu umieszcza w porządku dziennym sesji zgłoszony punkt obrad. Zgłoszenie, o którym mowa wyżej winno być dokonane w formie pisemnej co najmniej na 7 dni przed sesją i zawierać uzasadnienie. W przypadku nie uwzględnienia wniosku złożonego w imieniu klubu o umieszczeniu danego punktu w porządku sesji decyduje Rada.
 6. Radny może należeć tylko do jednego klubu.
 7. Radny i przewodniczący klubu niezwłocznie informują przewodniczącego Rady o wystąpieniu radnego z klubu lub wstąpieniu radnego do klubu.
 8. Klub radnych może uchwalić swój regulamin.

 

 

 

 

                                                                                                    Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta Łaskarzew

 

WYKAZ

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA ŁASKARZEW

 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie
 2. Gospodarstwo Pomocnicze w Urzędzie Miasta Łaskarzew
 3. Dom Pracy Twórczej ,,Bajka” w Łaskarzewie
 4. Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie
 5. Publiczne Przedszkole w Łaskarzewie
 6. Zespół Szkół Nr 1 w Łaskarzewie
 7. Zespół Szkół Nr 2 w Łaskarzewie.

 

Linki Urzędowe

Moja mapa

Skontaktuj się z namiSzybkie linki

Newsletter

Banery